Δ Τσετινέ 3 Κομοτηνή
Όλο το 24ωρο
Δ Τσετινέ 3 Κομοτηνή
Όλο το 24ωρο
  Fytilas > Συμβουλευτική Αγροτών

Συμβουλευτική Αγροτών

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ΟΣΔΕ)

Η εταιρία μας είναι από τις πρώτες που ασχολήθηκαν με τις online δηλώσεις καλλιέργειας (ΟΣΔΕ) η οποίες συνήθως ξεκινάνε 1 Μαρτίου και ολοκληρώνονται στις 15 Μαΐου με πιθανή παράταση έως 15 Ιουνίου. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις η υποβολή μετά τις 15 Μαΐου συνεπάγεται μείωση των ποσών που ο παραγωγός θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα. Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας 25 ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεν γίνονται δεκτές. Με την υποβολή της δήλωσης καλλιέργειας ο παραγωγός αιτείται την χορήγηση άμεσων ενισχύσεων. Στις άμεσες ενισχύσεις συμπεριλαμβάνονται και οι συνδεδεμένες ενισχύσεις που αφορούν την φυτική και την ζωική παραγωγή.

Περιεχόμενο Δήλωσης Καλλιέργειας

Η αίτηση περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την διαπίστωση της επιλεξιμότητας για την υποβολή ενισχύσεων. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

 • Τα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου,
 • Τον επαγγελματικό εξοπλισμό των γεωργικών φαρμάκων,
 • Την συμμετοχή του παραγωγού σε επιχειρήσεις παραγωγής βιοκαυσίμων,
 • Λεπτομέρειες για τα καθεστώτα για τα οποία ζητάει ενίσχυση,
 • Την πιθανή συμμετοχή του σε ομάδες παραγωγών,
 • Την αίτηση εγγραφής του στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων,
 • Τα στοιχεία αναγνώρισης των αγροτεμαχίων (είδος καλλιέργειας, τοποθεσία, ιδιοκτησία),
 • Την συμμετοχή του σε διάφορα μέτρα/δράσης (εξισωτική αποζημίωση, εγκατάσταση νέων γεωργών, βιολογική γεωργία),
 • Τα στοιχεία καταγραφής του ζωικού του κεφαλαίου,
 • Την ψηφιακή απεικόνιση των αγροτεμαχίων και των σταβλικών εγκαταστάσεων του,
 • Την αίτηση «Δήλωση Καλλιέργειας και εκτροφής Ζώων» του ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της παραγωγής.

Ο παραγωγός για να υποβάλλει την δήλωση καλλιέργειας  πρέπει να προσκομίσει και ορισμένα πρόσθετα δικαιολογητικά. Η προσκόμιση των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για την οριστικοποίηση της αίτησης.

Υποβάλλοντας ένας παραγωγός (κτηνοτρόφος – γεωργός) μια σωστή και έγκαιρη δήλωση εξασφαλίζει την είσπραξη των ενισχύσεων που δικαιούται.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρίας μιας και είναι και γεωργός και ξέροντας εκ των έσω τις δυσκολίες και την ταλαιπωρία που αντιμετωπίζουν οι αγρότες με τα πολλά δικαιολογητικά σχετικά με τις δηλώσεις καλλιέργειας, τα αγροτοπεριβαλλοντικά προγράμματα και γενικά προγράμματα τα οποία τρέχουν σε βάθος χρόνου, είμαστε σε θέση να σας εξυπηρετήσουμε.